PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS NGỌC LIÊN
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 02.09.2019 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130295501THCS Cẩm Hưng http://thcscamhung.camgiang.edu.vn 88 6,497 6 0 6 8 50 4 16 1,037,415
230295502THCS Ngọc Liên http://thcsngoclien.camgiang.edu.vn 57 6,325 4 1 2 4 46 13 2 6,601,817
330295503THCS Lương Điền http://thcsluongdien.camgiang.edu.vn 26 2,481 11 7 10 14 4 1 16 1,433,198
430295504THCS Cẩm Giàng http://thcscamgiang.camgiang.edu.vn 39 5,404 6 4 4 4 4 6 14 1,135,138
530295505THCS Kim Giang http://thcskimgiang.camgiang.edu.vn 139 4,477 4 6 9 6 5 2 1 960,443
630295506THCS Thạch Lỗi http://thcsthachloi.camgiang.edu.vn 63 3,770 14 4 4 4 4 1 10 758,975
730295507THCS Cẩm Sơn http://thcscamson.camgiang.edu.vn 29 5,036 27 6 10 8 4 6 10 532,373
830295508THCS Cẩm Hoàng http://thcscamhoang.camgiang.edu.vn 204 8,628 32 74 303 4 4 5 56 1,857,471
930295509THCS Cẩm Định http://thcscamdinh.camgiang.edu.vn 165 7,035 6 4 4 4 4 5 13 747,120
1030295510THCS Cẩm Vũ http://thcscamvu.camgiang.edu.vn 95 4,149 5 4 5 4 4 2 1 1,011,155
1130295511THCS Cẩm Văn http://thcscamvan.camgiang.edu.vn 45 5,377 32 4 4 4 4 2 15 1,064,796
1230295512THCS Đức Chính http://thcsducchinh.camgiang.edu.vn 13 1,665 1 0 0 4 1 2 22 764,082
1330295513THCS Cao An http://thcscaoan.camgiang.edu.vn 54 8,131 82 38 119 6 7 11 22 1,337,262
1430295514THCS Lai Cách http://thcslaicach.camgiang.edu.vn 48 5,245 10 5 8 4 4 3 17 973,436
1530295515THCS Cẩm Đoài http://thcscamdoai.camgiang.edu.vn 146 5,792 8 4 6 4 4 2 12 890,084
1630295516THCS Cẩm Đông http://thcscamdong.camgiang.edu.vn 41 5,650 83 31 96 16 6 2 11 4,245,645
1730295517THCS Tân Trường http://thcstantruong.camgiang.edu.vn 415 7,036 67 8 61 86 17 15 61 4,713,484
1830295518THCS Cẩm Phúc http://thcscamphuc.camgiang.edu.vn 101 7,584 13 31 16 4 5 10 14 1,418,458
1930295519THCS Cẩm Điền http://thcscamdien.camgiang.edu.vn 105 6,543 16 4 5 4 4 3 6 743,739
2030295520THCS Nguyễn Huệ http://thcsnguyenhue.camgiang.edu.vn 354 5,338 198 2 35 23 7 10 16 5,518,869
2130295401TH Cẩm Hưng http://thcamhung.camgiang.edu.vn 40 4,393 0 0 17 0 3 4 10 3,660,204
2230295402TH Ngọc Liên http://thngoclien.camgiang.edu.vn 94 5,365 33 3 10 71 4 4 26 3,791,865
2330295403TH Lương Điền http://thluongdien.camgiang.edu.vn 64 9,009 34 10 50 15 8 1 38 3,751,669
2430295404TH Cẩm Giàng http://thcamgiang.camgiang.edu.vn 48 2,591 33 3 20 70 3 1 6 3,636,615
2530295405TH Kim Giang http://thkimgiang.camgiang.edu.vn 97 6,415 35 4 2 95 3 6 1 3,643,558
2630295406TH Thạch Lỗi http://ththachloi.camgiang.edu.vn 84 4,186 40 5 71 74 14 3 5 3,566,943
2730295407TH Cẩm Sơn http://thcamson.camgiang.edu.vn 44 5,216 33 0 19 70 4 4 15 3,552,857
2830295408TH Cẩm Hoàng http://thcamhoang.camgiang.edu.vn 152 9,255 16 0 4 6 3 6 2 3,616,536
2930295409TH Cẩm Định http://thcamdinh.camgiang.edu.vn 81 5,686 17 3 36 21 44 3 19 3,714,961
3030295410TH Cẩm Vũ http://thcamvu.camgiang.edu.vn 78 7,349 33 0 19 70 3 4 10 3,791,683
3130295411TH Cẩm Văn http://thcamvan.camgiang.edu.vn 43 6,909 0 9 25 72 36 2 4 3,669,497
3230295412TH Đức Chính http://thducchinh.camgiang.edu.vn 118 5,267 36 0 0 70 3 4 26 3,803,760
3330295413TH Cao An http://thcaoan.camgiang.edu.vn 79 8,609 34 14 40 70 4 5 3 3,824,505
3430295414TH Lai Cách 1 http://thlaicach1.camgiang.edu.vn 45 4,370 33 0 20 70 3 2 8 3,902,765
3530295415TH Lai Cách 2 http://thlaicach2.camgiang.edu.vn 86 2,556 33 1 20 70 3 1 1 3,629,853
3630295416TH Cẩm Đoài http://thcamdoai.camgiang.edu.vn 89 6,027 33 4 0 12 19 5 10 3,648,280
3730295417TH Cẩm Đông http://thcamdong.camgiang.edu.vn 83 4,460 103 5 75 2 3 3 1 3,800,203
3830295418TH Tân Trường http://thtantruong1.camgiang.edu.vn 249 5,014 33 4 33 1 3 1 1 3,865,666
3930295419TH Cẩm Phúc http://thcamphuc.camgiang.edu.vn 69 6,068 33 4 20 70 3 5 1 3,804,893
4030295420TH Cẩm Điền http://thcamdien.camgiang.edu.vn 91 5,952 4 1 1 0 4 1 8 3,696,046
4130295421TH Tân Trường 2 http://thtantruong2.camgiang.edu.vn 212 5,363 34 5 67 88 8 2 1 3,666,179
4230295301MN Cẩm Hưng http://mncamhung.camgiang.edu.vn 7 0 11 1 1 0 6 1 3 130,425
4330295302MN Ngọc Liên http://mnngoclien.camgiang.edu.vn 11 0 11 1 1 0 6 1 2 130,308
4430295303MN Lương Điền http://mnluongdien.camgiang.edu.vn 16 0 12 1 1 0 6 2 2 129,707
4530295304MN Cẩm Giàng http://mncamgiang.camgiang.edu.vn 15 0 12 0 233 0 6 1 3 118,573
4630295305MN Kim Giang http://mnkimgiang.camgiang.edu.vn 7 0 12 1 1 0 6 2 3 123,914
4730295306MN Thạch Lỗi http://mnthachloi.camgiang.edu.vn 27 0 12 1 1 0 6 1 2 135,435
4830295307MN Cẩm Sơn http://mncamson.camgiang.edu.vn 19 0 11 1 1 0 6 1 2 131,594
4930295308MN Cẩm Hoàng http://mncamhoang.camgiang.edu.vn 12 0 12 1 1 0 6 1 4 117,438
5030295309MN Cẩm Định http://mncamdinh.camgiang.edu.vn 29 0 12 1 1 0 6 2 3 190,090
5130295310MN Cẩm Vũ http://mncamvu.camgiang.edu.vn 14 0 11 1 1 0 6 4 11 194,568
5230295311MN Cẩm Văn http://mncamvan.camgiang.edu.vn 16 0 12 1 1 0 6 1 2 112,167
5330295312MN Đức Chính http://mnducchinh.camgiang.edu.vn 20 0 12 1 1 0 6 1 2 185,426
5430295313MN Cao An http://mncaoan.camgiang.edu.vn 54 0 11 1 1 0 6 1 4 182,565
5530295314MN Lai Cách http://mnlaicach.camgiang.edu.vn 26 0 11 2 10 0 6 1 2 207,150
5630295315MN Cẩm Đoài http://mncamdoai.camgiang.edu.vn 21 0 11 1 1 0 6 3 3 116,243
5730295316MN Cẩm Đông http://mncamdong.camgiang.edu.vn 26 0 12 1 1 0 6 1 3 134,110
5830295317MN Tân Trường http://mntantruong.camgiang.edu.vn 24 0 25 1 1 0 6 1 1 135,588
5930295318MN Cẩm Phúc http://mncamphuc.camgiang.edu.vn 12 0 12 1 1 0 6 1 4 125,230
6030295319MN Cẩm Điền http://mncamdien.camgiang.edu.vn 16 0 12 1 1 0 6 1 3 116,281
   Tổng số4,545232,2231,5093311,5161,232480199590118,500,310